امروز برابر است با :چهارشنبه 6 مرداد 1400

در این گزارش سر جمع خالص ارزش دارایی ها و میانگین بازده کل صندوق ها برای آخرین روز دریافت اطلاعات نمایش داده می شود. دارایی های نقد شامل وجه نقد ، سپرده بانکی و اوراق مشارکت می باشد. اطلاعات زیر بدون در نظر گرفتن صندوق های بازار گردان می باشد.

نوع صندوق

خالص ارزش دارایی صندوق
(میلیارد ریال)

%میانگین دارایی های نقدی میانگین بازدهی هفته(%) میانگین بازدهی ماه(%) میانگین بازدهی 3 ماهه(%) میانگین بازدهی 6 ماهه(%) میانگین بازدهی سال(%) میانگین بازدهی از آغاز فعالیت(%)
مختلط 31267 41.69 -0.97 1.73 1.26 2.07 151.50 1700.67
در سهام 616922 14.99 -3.79 -1.46 0.45 -5.17 225.06 3932.57
تمام صندوق ها 3887318 40.37 -1.39 1.45 1.37 -1.65 132.38 1899.47
با در آمد ثابت 2805993 86.64 0.31 1.34 4.73 10.01 34.47 161.73